A_esquerda_ante_o_colapso_da_civilización_industrial

InicioContidosAutorPrólogoGrazasReseñasBibliografíaAnexosCitasPresentaciónsContactoConségueo

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
es:crowdfunding [2017/01/15 18:02]
casdeiro creado
es:crowdfunding [2019/11/29 08:42] (actual)
casdeiro [Edición del libro en castellano]
Línea 2: Línea 2:
 ====== Edición del libro en castellano ====== ====== Edición del libro en castellano ======
  
-{{ :cubierta-izquierda-colapso-manuel-casal-lodeiro-laovejaroja-410x609.png?100|}}La edición traducida al castellano (La Oveja Roja, 2016) está dispoñible desde setiembre de 2016 en numerosas librerías del Estado Español, algunos países hispanoamericanos y también online en: +{{ :cubierta-izquierda-colapso-manuel-casal-lodeiro-laovejaroja-410x609.png?100|}}La edición traducida al castellano (La Oveja Roja, 2016) está dispoñible desde setiembre de 2016 en numerosas [[es:librarias|librerías]] del Estado Español ([[https://www.todostuslibros.com/libros/la-izquierda-ante-el-colapso-de-la-civilizacion-industrial_978-84-16227-13-6|consulta la lista actualizada en el web del gremio de librerías españolas]]) y de algunos países hispanoamericanos y también //online//.
- +
-  * [[https://www.asociacion-touda.org/product/la-izquierda-ante-el-colapso-de-la-civilizacion-industrial-apuntes-para-un-debate-urgente/|Tienda online de la Asociación Touda]]+
-  * [[https://www.traficantes.net/libros/la-izquierda-ante-el-colapso-de-la-civilizacion-industrial|Tienda online de Traficantes de Sueños]].+
  
 ====== Edición del libro en gallego ====== ====== Edición del libro en gallego ======
Línea 18: Línea 15:
  
  
-===== Proceso de financiamento popular do libro (1ª ed.) ===== +===== Proceso de financiación popular del libro (1ª ed.) ===== 
-{{ :esquerda-colapso-manuel-casal-lodeiro-capa-480x681.png?nolink|}}Debido a que despois de ¡[[start#historia_do_libro|8 meses]]! editorial que se ía facer cargo da súa publicación seguía sen dar probas de estar traballando realmente para sacar á luz //[[start|A Esquerda ante o colapso da civilización industrial]]//, [[autor|autor]] optou por facerse cargo directamente dunha edición de urxencia mantendo a máxima calidade— para que libro non se demorase máis. Así, **día 23 de novembro de 2015 comezou unha campaña de preencargo do libro**, a xeito de //crowdfunding//, que rematou o día 21 de decembrocando se comezou a ofrecer libro xa nas [[librarias|librarías]]. É dicirlibro íase editar con toda seguridade, pero para financiar a súa edición, os coeditores ([[http://www.asociacion-touda.org|Asociación Touda]] [[http://www.vesperadenada.org|Asociación Véspera de Nada]]) solicitaron que se fixese o pagamento antecipado de exemplares, que estarían en mans das persoas, organizacións e librarías que apoiasen, <del>na **1ª semana de decembro** de 2015, xusto antes da campaña electoral para as eleccións xerais</del> **nas últimas semanas de decembro de 2015**.+{{ :esquerda-colapso-manuel-casal-lodeiro-capa-480x681.png?nolink|}}Debido a que después de ¡[[es:historia|8 meses]]! la editorial que se iba a encargar de su publicación seguía sin dar muestras de estar trabajando realmente para sacar a la luz //[[es:start|A Esquerda ante o colapso da civilización industrial]]//, el [[es:autor|autor]] optó por hacerse cargo directamente de una edición de urgencia manteniendo la máxima calidad— para que el libro no se demorase más. Así, **el día 23 de noviembre de 2015 comezó una campaña de preencargo del libro**, a modo de //crowdfunding//, que terminó el día 21 de diciembrecuando se comezó a ofrecer el libro ya en las [[es:librarias|librerías]]. Es decirel libro se iba a editar con toda seguridad, pero para financiar su edición, los coeditores ([[http://www.asociacion-touda.org|Asociación Touda]] [[http://www.vesperadenada.org|Asociación Véspera de Nada]]) solicitaron que se hiciese el pago anticipado de ejemplares, que estarían en manos de las persoas, organizaciones y librerías que apoyasen, <del>en la **1ª semana de diciembre** de 2015, justo antes de la campaña electoral para las elecciones generales</del> **en las últimas semanas de diciembre de 2015**.
  
-As **posibilidades de apoiar** edición do libro eran as seguintes:+Las **posibilidades de apoyar** la edición del libro eran las seguintes:
  
-  * **12 euros**: 1 exemplar do libro. +  * **12 euros**: 1 ejemplar del libro. 
-  * **22 euros**: 1 exemplar + libro a elixir entre //[[http://galiza.pospetroleo.com/acerca-da-guia/|Guía para o descenso enerxético]]// (Véspera de Nada) ou //[[http://crashoil.blogspot.com.es/2013/10/resena-de-el-oraculo-de-gaia.html|El Oráculo de Gaia]]// (Érawan Aerlín). +  * **22 euros**: 1 ejemplar + libro por eligir entre //[[http://galiza.pospetroleo.com/acerca-da-guia/|Guía para o descenso enerxético]]// (Véspera de Nada) //[[http://crashoil.blogspot.com.es/2013/10/resena-de-el-oraculo-de-gaia.html|El Oráculo de Gaia]]// (Érawan Aerlín). 
-  * **24 euros**: 2 exemplares do libro. +  * **24 euros**: 2 ejemplares del libro. 
-  * **44 euros**: 4 exemplares. Opción especial **para librarías** (cada libro sáelles a un custo de 11 euros, sobre un PVP de 18). Ademais as librarías que teñen o libro á venda **son [[librarias|listadas neste wiki]]**, para que calquera persoa interesada saiba onde o mercar+  * **44 euros**: 4 ejemplares. Opción especial **para librerías** (cada libro les salía a un coste de 11 euros, sobre un PVP de 18). Además, las librerías que tienen el libro a la venta **son [[es:librarias|listadas en este wiki]]**, para que cualquier persona interesada sepa dónde comprarlo
-  * **80 euros**: 5 exemplares, 1 deles adicado gráfica persoalmente polo autor mediante un **debuxo orixinal** diferente para cada comprador(a). +  * **80 euros**: 5 ejemplares, 1 de ellos dedicado gráfica persoalmente por el autor mediante un **dibujo orixinal** diferente para cada comprador(a). 
-  * **150 euros**: 10 exemplares, 1 deles adicado gráfica persoalmente polo autor mediante un **debuxo orixinal** diferente para cada comprador(a). +  * **150 euros**: 10 ejemplares, 1 de ellos dedicado gráfica persoalmente por el autor mediante un **dibujo orixinal** diferente para cada comprador(a). 
-  * Outras que nos propuxeron as persoas interesadas.+  * Otras que nos propusieron las personas interesadas.
  
-Calquera persoa ou organización interesada en adquirir de maneira antecipada (a prezo especial) exemplares, debía escribir para [[esquerda@colapso.info]] <del>**antes de finalizado mes de novembro**</del> **antes do 20 de decembro**, para recibiren instrucións acerca do pagamento e dar un enderezo postal de envío (os custos están incluídos nas achegas económicas devanditas). +Cualquier persona u organización interesada en adquirir de manera anticipada (a precio especial) ejemplares, debía escribir ra [[esquerda@colapso.info]] <del>**antes de finalizado el mes de noviembre**</del> **antes del 20 de diciembre**, para recibir instrucciones acerca del pago y dar una dirección postal de envío (los costes están incluidos en las aportaciones económicas antedichas). 
  
-PVP final do libro **desde día que comezou estar dispoñible nas [[librarías]]** (21/12/2015) ou por venda directa, é de **18,00 €**. Se che interesa conseguilo e non tes ningunha desas librarías pretopodes pedírnolo por email a [[esquerda@colapso.info]].+El PVP final del libro **desde el día que empezó a estar disponible en las [[librerías]]** (21/12/2015) por venta directa, es de **18,00 €**. Si te interesa conseguirlo y no tienes ninguna de esas librerías cercapuedes pedírnoslo por email a [[esquerda@colapso.info]].
  
 {{:libro-esquerda-colapso-by-casdeiro-p1070029-contrastada-640x480.jpg?nolink|}} {{:libro-esquerda-colapso-by-casdeiro-p1070029-contrastada-640x480.jpg?nolink|}}
  
-==== Recoñecemento do apoio ====+==== Reconocimiento de apoio ====
  
-autor e as asociacións coeditoras agradecen enormemente a todas as **persoasorganizacións e librarías** que realizaron estes preencargos, porque foron elas as que fixeron posible que este libro, longamente esperado, vise por fin luz.+El autor y las asociacionens coeditoras de la edición original en gallego agradecen enormemente a todas las **personasorganizaciones y librerías** que realizaron los preencargos, porque fueron ellas las que hicieron posible que este libro, largamente esperado, viese por fin la luz.
  
-autor tamén quere agradecer a [[http://www.vesperadenada.org|Véspera de Nada]] [[http://www.asociacion-touda.org|Touda]] que saíran en rescate deste libro [[start#historia_do_libro|cando nos fallou a editorial]] que se comprometera sacalo e a todas as persoas que animaron a continuar co proxecto malia todas as dificultades, especialmente a **Teresa Moure**, a súa [[prologo|prologuista]].+El autor también quiere agradecer a [[http://www.vesperadenada.org|Véspera de Nada]] [[http://www.asociacion-touda.org|Touda]] que salieran en rescate de este libro [[start#historia_do_libro|cuando le falló la editorial]] que se había compromerido sacarlo y a todas las personas que lo animaron a continuar con el proyecto pese a todas las dificultades, especialmente a **Teresa Moure**, su [[prologo|prologuista]].
  
-Debido á premura do proceso de maquetación non se puido asegurar a presenza de //todos// os nomes das persoas e [[librarias|librarías]] que apoiasen a edición no libro impreso, e polo tanto van recoñecidos exclusivamente na seguinte listaxe (:!: pendente de completar), por orde aproximada de confirmación do seu apoio:+Debido a la premura del proceso de maquetación no se podía asegurar la presencia de //todos// los nombres de las personas y [[librarias|librerías]] que apoyasen la edición en el libro impreso, y por tanto van reconocidos exclusivamente en la seguiente lista (:!: pendiente de completar), por orden aproximado de confirmación de su apoyo:
   * Centro para a resiliencia Pousadoira.   * Centro para a resiliencia Pousadoira.
   * Jordi Solé.   * Jordi Solé.
   * **Antonio Turiel**.   * **Antonio Turiel**.
-  * Moisés Rubio Rosendo Marcos Rivero Cuadrado.+  * Moisés Rubio Rosendo Marcos Rivero Cuadrado.
   * Libraría O Tinteiro (O Milladoiro).   * Libraría O Tinteiro (O Milladoiro).
   * Olga Romasanta.   * Olga Romasanta.
-  * Iolanda Mato Joám Evans.+  * Iolanda Mato Joám Evans.
   * Fernando Marcelín.   * Fernando Marcelín.
   * Adrián AC.   * Adrián AC.